ارسـطو خوش رزم

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«صبح اعدام» ۵ اسفند ۱۴۰۲