امید روحانی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«فسیل» ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
«کوزوو» ۸ شهریور ۱۴۰۱
«انفرادی» ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
«ترانه ای عاشقانه برایم بخوان» ۱۱ مهر ۱۴۰۲
«صحنه زنی» ۹ بهمن ۱۴۰۰
«دینامیت» ۲۲ دی ۱۴۰۰