تینو صالحی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«احمد» ۲۴ تیر ۱۴۰۳
«چپ راست» ۱۸ دی ۱۴۰۱
«روز صفر» ۲۹ اسفند ۱۴۰۰