حمید ابراهیمی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«میرو» ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
«کوزوو» ۸ شهریور ۱۴۰۱
«دیدن این فیلم جرم است» ۳۰ فروردین ۱۴۰۳