ستاره پسیانی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«کت چرمی» ۱۶ آذر ۱۴۰۲
«دوزیست» ۱۶ مرداد ۱۴۰۱
«علف زار» ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
یدو ۱۶ آذر ۱۴۰۲