سروش صحت

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«بی بدن» ۱۲ بهمن ۱۴۰۲
«چپ راست» ۱۸ دی ۱۴۰۱
گیج گاه ۲ مرداد ۱۴۰۳