سمانه منیری

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«فسیل» ۲۰ اسفند ۱۴۰۱