سید جواد هاشمی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«فسیل» ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
«منصور» ۲۵ آبان ۱۴۰۰