شقایق فراهانی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«عروس خیابان فرشته» ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
«گل به خودی» ۲۲ فروردین ۱۴۰۱