علیرضا استادی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«فسیل» ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
«گل به خودی» ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
«قدغن» ۱۶ اسفند ۱۴۰۰