فرهاد قائمیان

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«قلب رقه» ۵ اسفند ۱۴۰۲
«غریب» ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
مصلحت ۵ اسفند ۱۴۰۲