فرهاد قائمیان

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«قلب رقه» ۲ مرداد ۱۴۰۳
«غریب» ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
مصلحت ۲ مرداد ۱۴۰۳