قاسم زارع

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«فسیل» ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
«بانک زده ها» ۴ آبان ۱۴۰۱
«منصور» ۲۵ آبان ۱۴۰۰