لیندا کیانی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«پالتو شتری» ۲ بهمن ۱۴۰۱
«مورچه خوار» ۶ اسفند ۱۴۰۰
«صحنه زنی» ۹ بهمن ۱۴۰۰
«ضد» ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
«منصور» ۲۵ آبان ۱۴۰۰
منصور ۲ مرداد ۱۴۰۳
«دیدن این فیلم جرم است» ۲ مرداد ۱۴۰۳