مجید نوروزی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«دوزیست» ۱۶ مرداد ۱۴۰۱
«مرد بازنده» ۹ بهمن ۱۴۰۰
مصلحت ۲۴ تیر ۱۴۰۳