مهدی زمین پرداز

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«مرد بازنده» ۹ بهمن ۱۴۰۰
«علف زار» ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
«دیدن این فیلم جرم است» ۳۰ فروردین ۱۴۰۳