مهدی کوشکی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«مورچه خوار» ۶ اسفند ۱۴۰۰
منصور ۲۴ تیر ۱۴۰۳