نسرین مقانلو

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«بانک زده ها» ۴ آبان ۱۴۰۱
«مورچه خوار» ۶ اسفند ۱۴۰۰