علی ثقفی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«پرویز خان» ۲۴ تیر ۱۴۰۳